Om LOU

Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal när det kommer till varor, tjänster eller byggentreprenader. Syftet att den finns över huvud taget är att den upphandlande myndigheten på bästa sätt ska använda de offentliga medlen som finansierar offentliga upphandlingar, genom att söka upp och dra nytta av konkurrensen på den aktuella marknaden. Samtidigt ger regelverket leverantörerna en möjlighet att tävla på lika villkor i varje upphandling, vilket då innebär att de måste skicka offerter som är både är prisvärda och kvalitativa för att ha en möjlighet att vinna upphandlingen.

Sveriges upphandlingsregler går hand i hand med de som är beslutade av EU och genom att följa det regler som gäller för offentlig upphandling i Sverige så följer du också dem som EU beslutat om, ett sätt att försäkra sig om att den inre marknaden lever och bidrar till den fria rörligheten av varor och tjänster.

En offentlig upphandling börjar med att man som myndighet klarlägger vilka behov som finns och samtidigt analyserar hur man kan få det behovet tillgodosett. Därefter planerar man upphandlingen och man behöver då göra en beräkning av kontraktets värde. Denna beräkning är viktig då den syftar till att klarlägga hur mycket kontraktet totalt är värt och hur det förhåller sig till de olika tröskelvärdena, som avgör vilka regler som ska tillämpas.

Tröskelvärdena är viktiga och om man gör upprepande upphandlingar under ett år ska alla de beräknas för att fastställa vilka regler man måste följa. Om det är enstaka upphandlingar, som man bedömer att man inte kommer använda sig av igen, finns möjligheten till direktupphandlingar, vilket sparar tid för både myndighet och företag. Viktigt att kolla upp för alla myndigheter och kommuner är om det finns några gällande ramavtal som man kan använda sig av, istället för att börja med ett nytt upphandlingsförfarande.

Kortfattat skulle man kunna beskriva hela processen som följande:

  • Planering

Man gör som myndighet en behovsanalys och arbetar fram ett förfrågningsunderlag. Man beräknar kostnaden och går som regel sedan ut med upphandlingen i en annons. Man tar därefter in förfrågningar från företag och börjar utesluta leverantörer.

  • Upphandlingsprocessen

Myndigheten börjar kolla på hur de olika leverantörerna kvalificerar sig mot efterfrågan av varorna eller tjänsterna, samt ett övervägande vilket alternativ som innebär minst kostnad för myndigheten. När en leverantör är bestämd går man ut med ett tilldelningsbeslut och därefter börjar, beroende på hur tilldelningsbeslutet skickats, en avtalsspärr där övriga konkurrerande leverantörer har en möjlighet att överklaga upphandlingens tilldelning.

  • Avtalsperioden

När alla frågetecken är raderade och det inte finns någon överklagan eller tvist i förvaltningsrätten, samtidigt som tiden för avtalsspärr har gått ut, har man som myndighet möjlighet att teckna avtal med leverantören som vunnit upphandlingen. Därefter börjar avtalsperioden med ständiga uppföljningar.